Tập đoàn sơn Jotun có 64 công ty và 40 cơ sở sản xuất ở tất  cả các châu lục trên thế giới. Sơn Jotun đã đặt các văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia. Sơn Jotun cung cấp sơn và chất phủ đặc biệt đã được phát triển cho nhiều bề mặt vật liệu và trong các điều kiện môi trưởng khắc nghiệt nhất.