SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Thinner No. 2

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Thinner No. 2

Là dung môi pha loãng

Tên hóa chất: hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (Hàm
lượng Benzene nhỏ hơn 0.1%)

Các cách khác để xác định lai lịch: naphtha (petroleum), hydrodesulphurized heavy; Low boiling point hydrogen treated
naphtha; Naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy; Naphtha, (petroleum),
heavy, hydrodesulfurized; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy / Naphtha
(petroleum), hydrodesulfurized heavy; ALIPHATIC HYDROCARBON; NAPHTHA
(PETROLEUM), HYDROGENSULFURIZED HEAVY; OILS, NAPHTHA,
HYDRODESULFURIZED HEAVY; Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy,
Low boiling point hydrogen treated naphtha

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng trong công nghiệp
Chỉ dùng chất này theo hướng dẫn trên nhãn hiệu.

Call Now Button0966547939